กิจกรรมอื่นๆ

  ศิลปะพาเพลิน

งานศิลปะเป็นงานที่จุดประกายความคิดจินตนาการได้ดีที่สุด ที่ House Of Love ให้กับเด็กของคุณมากกว่าเพียงงานศิลปะที่เขาทำเสร็จ  สิ่งที่เด็กๆได้จากกิจกรรมศิลปะของเรานั้น มีทั้งจิตใจที่สร้างสรรค์ และวิถีทางบวกในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง รวมไปถึงปลดปล่อยจินตนาการน้อยๆ ในโลกแห่งการค้นพบ  ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี งานปั้น งานตัดปะ การร้องเพลง หรือแต่งตัวตามจินตนาการ โดยเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ  และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับศิลปะอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ

ระดับ 1. ช่วงอายุ 1.5-2.5 ปี

เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางศิลปะให้กับเด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมือในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการปั้น การระบายสี และกิจกรรมที่หลายหลายเพื่อให้เกิดความรู้สึกดี พร้อมเปิดโอกาสให้เพิ่มพูนทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา กระบวนการคิด และกระตุ้นความสัมพันธ์ทางสังคมให้กับด็ก เมื่อได้ลองเล่นกับอุปกรณ์ทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ เกิดเป็นช่วงเวลาสำคัญในการค้นพบศักยภาพทางศิลปะที่เหมาะสมในเด็กเล็กอีกด้วย

ระดับที่ 2. ช่วงอายุ 2.5-3.5 ปี

เสริมสร้างจินตนาการด้วยผลงานทางศิลปะด้วยวิธีที่หลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การระบายสี การร้องเพลง การปั้น การตัดปะ การทำภาพพิมพ์ การเล่นบทบาทสมุมติ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กๆ ค้นพบความเป็นตัวเองผ่านกระบวนการทางศิลปะ ซึ่งส่งผลดีต่อการเรียนรู้ การแสดงออกทางความคิด สร้างความเข้าใจอย่างมีเหตุผล เพิ่มพูนทักษะทางศิลปะให้กับน้องๆ พร้อมกับพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจได้อย่างเหมาะสม

ระดับที่ 3. ช่วงอายุ 3.5 – 5 ปี

ผสมผสานความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะที่ได้อย่างลงตัว เพื่อส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง เปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถที่ดีเยี่ยม  การยอมรับในตนเอง และผู้อื่น สร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อทำงานศิลปะร่วมกับเพื่อน ในแต่ละกิจกรรมเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือได้อย่างคล่องแคล่ว และปราณีต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแสดงออกทางอารมณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะที่ใช้ทักษะหลากหลาย

  ดนตรี

เด็กๆจะได้รู้จักกับดนตรี แนวทางการเรียนรู้ในสไตล์ของเราที่สนุกสนาน ในการเรียนรู้ดนตรี เด็กๆจะได้เรียนรู้ส่วนสำคัญทางดนตรี เช่น จังหวะ ระดับเสียง ท่วงทำนอง ผ่านทางกิจกรรมการร้อง การเต้น เล่นเกมและการเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ตลอดจนสติปัญญาอีกด้วย เราแบ่งระดับเป็นดังนี้

ระดับที่ 1. ช่วงอายุ 1.4-2.3 ปี

สำหรับน้องที่เริ่มสร้างเสียงได้ด้วยตัวเอง เข้าใจคำสั่งง่ายๆ เริ่มพูดเป็นคำๆ ในช่วงอายุนี้ น้องๆจะเริ่มปรับเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านดนตรี จากเดิมที่เป็นพัฒนาการที่เพียงรับรู้ ยังไม่สามารถแสดงออกมา เป็นการพัฒนาการที่สามารถแสดงออกอย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้มากขึ้น รู้จักการสร้างเสียงด้วยตัวเอง เสนอความคิดของตัวเอง หรือทำตามคุณครู และคุณพ่อคุณ แม่ เด็กๆจะเริ่มเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ และฝึกฟังระดับเสียง (pitch) ที่ถูกต้อง รวมไปถึงการฝึกหายใจ เป่าลม และเปล่งเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกพูดและร้องเพลงในอนาคตด้วย

ระดับที่ 2. ช่วงอายุ 2.3-5 ปี

ดนตรีเป็นสิ่งที่เด็กๆในช่วงอายุนี้ถามหาเสมอ เพราะเด็กๆในช่วงอายุนี้มีความพร้อมทั้งทางสติปัญญา และร่างกาย ที่จะสัมผัสกับกิจกรรมทางดนตรีในรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะ หรือระดับเสียง เด็กๆสามารถที่จะแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางดนตรีที่ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้น โดยจะได้สนุกกับการทำกิจกรรมดนตรีเป็นกลุ่ม การเล่น Finger Play การใช้เครื่องดนตรีง่ายๆ และเกมทางดนตรี ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้างทั้งทักษะทางการเรียนรู้ และทักษะทางสังคม และไม่ว่าจะเป็นเสียงร้อง หรือความคิด สร้างสรรค์ของเด็กๆ ซึ่งพร้อมที่จะได้เบ่งบานผ่านกิจกรรมเพลง กิจกรรมการเคลื่อนที่ เรื่องเล่าสนุกๆ เด็กๆยังจะได้รู้จักรักดนตรี ที่จะเป็นรากฐานในการเรียนรู้ดนตรีต่อไป