โปรแกรมเรียน


กิจกรรมแบ่งตามลำดับดังนี้ 

ระดับ 1. ช่วงอายุ 1.4 - 1.8 ปี

หนูน้อยนักแก้ปัญหา : เรียนรู้การแก้ปัญหาผ่านอุปสรรคในการเล่นแต่ละครั้งในช่วงอายุ เด็กเตาะแตะใช้ทักษะทั้งหมดที่มีเพื่อให้ตัวเองเป็นนักแก้ปัญหาที่ดี โดยเริ่มจากการที่พวกเด็กๆ เริ่มเข้าใจรูปแบบและการกระทำที่พวกเขาต้องทำ หรือลำดับที่ต้องกระทำ  เพื่อให้ได้ซึ่งเป้าหมายที่เรียกกันว่า Motor Planning เด็กๆยังใช้การเลียนแบบเพื่อให้เข้าใจการใช้งานวัตถุหนึ่งๆ  และใช้ความรู้นั้นในการสร้างประสิทธิภาพ เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า พฤติกรรมที่ทำนำไปสู่ผลกระทบอะไรบ้าง เช่น ถ้าเขาผลักของเล่นออก ก็จะทำให้พ่อหรือ แม่มากอด แทรกทักษะสำคัญสำหรับเด็กวัยนี้ คือการฝึกการเคลื่นไหวอย่างมีจุดประสงค์ เด็กๆจะใช้เครื่องเล่นเป็นอุปกรณ์ในการเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ครูเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะเป็นนักแก้ปัญหา เช่น เรียนรู้วิธีการเข้า และออกจากอุโมงค์ หรือการผลัดกันทำกิจกรรม

ระดับ 3. ช่วงอายุ 2.3 - 3 ปี

หนูน้อยนักเหตุผล : เด็กสามารถเชื่อมโยงความคิดและจินตนาการในการเล่นได้เป็นเรื่องราว และมีเหตุผล ในช่วงอายุนี้ เด็กๆจะเป็นนักคิดที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เด็กๆจะแสดงความรู้สึกและแนวความคิดในรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในการพูดคุยทั่วๆไปในทุกวัน และการเล่นสมมุติ ถ้าคุณยื่นของเล่นที่เขาไม่ชอบให้ เขาอาจจะตอบว่า “ไม่เอา” หรือเด็กๆอาจจะสมมุติเพื่อนๆ สัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังป่วยขึ้น จะต้องพาไปทานยาและนอนพัก หรือพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล เป็นต้น เด็กในช่วงอายุนี้จะสร้างเรื่องราวที่มีเหตุมีผล จะพัฒนาความสามารถทางจินตนาการจนถึงจุดที่สามารถใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุจริงๆได้ด้วยการเล่นสมมุติ การอ่านหนังสือ การเล่นกับอุปกรณ์ และการเล่นทั้งแบบกลุ่ม และแบบอิสระ เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะในการฟัง และทักษะทางภาษาที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาพร้อมสำหรับการเข้าเรียนอนุบาล กิจกรรมอันหลากหลายจะมุ่งไปที่การเล่นที่เด็กๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และสร้างจินตนาการเพื่อฝึกทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ

ระดับ 2. ช่วงอายุ 1.8 - 2.3 ปี

หนูน้อยนักสร้างสรรค์ : เริ่มใช้จินตนาการในการเล่นโดยผ่านการเรียนรู้จากอุปกรณ์เหมือนจริงเด็กๆในช่วงอายุนี้ จะใช้คำพูดและสัญลักษณ์ เช่น รูปภาพและวัตถุในการสื่อสาร และพัฒนาความคิดของตนเอง เด็กๆสามารถที่จะสร้างภาพที่ต้องการขึ้นในสมอง เด็กวัยนี้เล่นบล็อคได้ โดยการต่อเรียงกัน แต่พอถึงอายุนี้ก็จะสามารถเรียงกันให้เป็นบ้านของตุ๊กตา สัตว์ การเล่นสมมุติตามจินตนาการสร้างสรรค์จะช่วยสนับสนุนพัฒนาการในการคิดแบบเป็นสัญลักษณ์ จากไม้กระดาน อุโมงค์ และเครื่องปีนป่าย เด็กๆจะได้ใช้ความสามารถในการสมมุติให้เป็นบ้านสุนัข  รถดับเพลิง และอื่นๆอีกมากมาย ในช่วงวัยที่เด็กๆบางคนเริ่มเข้าอนุบาลนี้ เราใช้ทั้งอุปกรณ์และเกมส์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา และพัฒนาการด้านสังคม เพื่อให้เด็กๆได้สนุก และเรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน

School Skills ช่วงอายุ 3 - 5 ปี

เด็กสามารถเข้าใจความเป็นไปต่างๆของสังคมรอบตัว ในช่วงอายุนี้ เด็กๆชอบที่จะสำรวจกิจกรรมใหม่ๆ และมีพัฒนาการด้านต่างๆที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้าน การเคลื่อนที่ ด้านความคิด ด้านภาษา การศึกษา และทักษะในการเข้าสังคม และยังรวมถึงความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง เช่น การแต่งตัว และการป้อนอาหารด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ใหม่ที่จะช่วยแยกแยะนี้ ช่วยให้เด็กสามารถเข้าใจความเหมือน และความต่างของบุคคลได้ ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่จะช่วยให้เขาเข้าใจที่เคารพความแตกต่างและการยอมรับคนอื่นๆ เด็กในระดับนี้จะได้รับการฝึกฝนที่มุ่งเน้นไปที่การ ฝึกทักษะสำคัญทั้งหมดที่บูรณาการเพื่อความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ที่จะผนวกกับปัจจัยสำคัญสำหรับเด็กที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฝึกทักษะในการฟังคำสั่ง การให้ความร่วมมือ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ตัวอักษร, รูปทรง และตัวเลข